نویسنده = سمیه نجفی
بررسی توالی اگزون‌های ژن گیرنده‌ی 1 اینترفرون گاما در بیماران Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Diseases (MSMD) در منطقه‌ی مرکزی ایران

دوره 36، شماره 503، آذر و دی 1397، صفحه 1349-1354

10.22122/jims.v36i503.10497

رویا شرکت؛ مجید یاران؛ نیوشا نکویی؛ الهه طالبی؛ حمید رحیمی؛ بهرام باقرپور؛ مهدیه بهنام؛ سودابه رستمی؛ سمیه نجفی؛ آزیتا نوری مهدوی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ فریبا فرید؛ نرگس رحمانیان


سطح سرمی کروم در افراد پره‌دیابت

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 59-66

زهرا ترابی؛ رحمت‌اله رفیعی؛ زهرا حبیبی؛ لطف‌اله فولادی؛ سمیه نجفی؛ صدیقه عسگری