نویسنده = رضا خدیوی
بررسی اثر به کارگیری Drape استریل هنگام پرمیکت‌گذاری در کاهش بروز عفونت بیماران تحت همودیالیز

دوره 36، شماره 475، خرداد و تیر 1397، صفحه 358-365

10.22122/jims.v36i475.9851

فرشته سلیمی؛ عباس ساروخانی؛ مریم سیاهپوش؛ رضا خدیوی


ارتباط عوامل اجتماعی با شاخص کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان اصفهان

دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396، صفحه 536-544

رضا خدیوی؛ زهرا دانا سیادت؛ نوراله رنجبر قراچه


میزان بیماریابی اختلالات روانی- عصبی در مناطق روستایی استان اصفهان بعد از اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده

دوره 35، شماره 422، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 263-269

رضا خدیوی؛ پرستو گلشیری؛ زینب زینب محمدیانی؛ ناهید گرامیان


میانگین مصرف داروها قبل و بعد از اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده در مراکز بهداشتی- درمانی روستایی شهرستان اصفهان

دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2403-2411

رضا خدیوی؛ امین یاراحمدی؛ رضوان اسلامیه؛ محبوبه خسروی نژاد


میزان رضایت مردم مناطق روستایی شهرستان اصفهان از اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده

دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1048-1058

رضا خدیوی؛ پرستو گلشیری؛ الهام فراست؛ گلنار خالدی سردشتی