نویسنده = فرزانه میرزایی
جداسازی Sarcocystis hirsuta از همبرگر سنتی تولیدی در ایران

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 79-85

بهادر حاجی محمدی؛ علی دهقانی؛ مهسا مقدم احمدی؛ گیلدا اسلامی؛ احمد عریان؛ سید علی یاسینی اردکانی؛ امین ظهورتبار؛ فرزانه میرزایی


بررسی میزان اثربخشی ماده‌ی S-allyl-cysteine بر بقا، آپوپتوز و پرولیفراسیون پروماستیگوت‌های انگل Leishmania major در شرایط برون‌تنی

دوره 31، شماره 225، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 121-130

گیلدا اسلامی؛ علی شمس؛ مهران فصاحت؛ حسن عشوری؛ زهرا‌ هاتفی؛ یاسمین نبی‌پور؛ فرزانه میرزائی؛ سید حسین حجازی