جداسازی Sarcocystis hirsuta از همبرگر سنتی تولیدی در ایران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

4 استادیار، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

5 استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

6 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، یزد، ایران

7 کارشناس، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: سارکوسیستوزیز از شایع‌ترین بیماری‌های زئونوز محسوب می‌شود که توسط انگل‌های جنس Sarcocystis ایجاد می‌گردد. Sarcocystis تک یاخته‌ی درون سلولی دو میزبانه و شاخه‌ی اپی کمپلکسا می‌باشد. سه گونه‌ی شناخته شده‌ی Sarcocystis، گاو را به عنوان میزبان واسط آلوده می‌نماید که شامل Sarcocystis cruzi، Sarcocystis hirsuta و Sarcocystis hominis می‌باشند و سگ، گربه و انسان به ترتیب میزبانان نهایی هستند.روش‌ها: یک نمونه‌ی همبرگر سنتی عرضه شده در شهر یزد خریداری و به آزمایشگاه منتقل شد. جهت انجام استخراج DNA ژنومی، از روش Salting out استفاده شد. جهت شناسایی انگل جنس سارکوسیست و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، قطعه‌ای خاص از ژن (s rRNA18 یا S ribosomal RNA18) این انگل تکثیر شد که نتیجه‌ی حاصل از الکتروفورز، باند bp 953 را نشان داد که بیانگر جنس Sarcocystis بود. سپس به منظور تعیین گونه‌ی انگل، از آنزیم‌های BfaI و RsaI جهت ایجاد برش بر قطعه‌ی تکثیر شده استفاده گردید و باندهای حاصل از برش آنزیم‌ها، بر روی ژل آگارز الکتروفورز شدند.یافته‌ها: پس از برش با آنزیم BfaI دو باند به اندازه‌ی bp 397 و bp 557 مشاهده شد. بعد از ایجاد برش توسط آنزیم RsaI، دو باند bp 376 و bp 577 مشاهده شد که دلیل بر وجود گونه‌ی Sarcocystis hirsuta می‌باشد.نتیجه‌گیری: در این گزارش، وجود Sarcocystis hirsuta در همبرگر سنتی را می‌توان به تماس نزدیک گربه با دام در مزارع که سبب آلودگی آب و غذای دام به مدفوع آلوده‌ی گربه می‌شود، نسبت داد. بر اساس جستجو در منابع پایگاه‌های اطلاعات علمی، این تحقیق اولین گزارش تشخیص مولکولی Sarcocystis hirsuta به روش PCR-RFLP Polymerase chain reaction- restriction fragment length polymorphism)) در همبرگرهای سنتی تولیدی در ایران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of Sarcocystis Hirsuta from Traditional Hamburger of Iran

نویسندگان [English]

 • Bahador Hajimohammadi 1
 • Ali Dehghani 2
 • Mahsa Moghaddam Ahmadi 3
 • Gilda Eslami 4
 • Ahmad Oryan 5
 • Seyed Ali Yasini Ardakani 6
 • Amin Zohourtabar 3
 • Farzaneh Mirzaeie 7
1 Assistant Professor, Department of Food Hygiene and Safety, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
3 Department of Food Hygiene and Safety, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
4 Assistant Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
5 Professor, Department of Pathology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
6 Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Yazd, Iran
7 Department of Laboratory Sciences, School of Para-Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background: Sarcocystosis is one of the common zoonotic diseases caused by the parasites of genus Sarcocystis. Sarcocystis is a two-host intracellular protozoan of the Phylum Apicomplexa. Three known species of Sarcosystis can infect cattle as intermediate host: Sarcocystis cruzi, Sarcosystis hirsute, and Sarcosystis hominis that dogs, cats, and humans are their final hosts, respectively.Methods: In this study, a sample of traditional hamburger was purchased from a street food seller in Yazd, Iran. DNA was extracted by salting-out method. To identify Sarcocystis and by using specific primers, fragment of genomic DNA (18s rRNA) was amplified and results of electrophoresis showed the polymerase chain reaction (PCR) product with about 953 bp in length indicating presence of the Sarcocystis genus. To identify the species of the parasite, two enzymes, RsaI and BfaI, were used for cutting the amplified fragment. Results of digestion were analyzed using agarose gel electrophoresis.Findings: After digestion with BfaI, the results of gel agarose electrophoresis showed 557 and 397 bp in length bands. Two bands of 577 and 376 bp in length were found after using RsaI that indicated presence of Sarcocystis hirsuta.Conclusion: In this report, Sarcocystis hirsuta was identified in Iranian traditional hamburger that could be related to close association of dogs and cats in farms that is the main reason that food and water are contaminated with feces of cats. To the best of our knowledge, this study is the first report of Sarcocystis hirsuta infection in Iranian traditional hamburger.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sarcocystis hirsuta
 • Hamburger
 • Polymerase chain reaction- restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)
 1. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Frozen raw hamburger - features, No 2304. Tehran, Iran: Institute of Standards and Industrial Research of Iran; 2007. [In Persian].
 2. Najafiyan HR, Mohebali M, Keshavarz H. Study on frequency of Sarcocystis spp. by macroscopic and microscopic methods in slaughtered cattle in Shahriar district and their public health importance. Pajouhesh & Sazandegi 2008; 77: 15-9. [In Persian].
 3. Nematollahia A, Khoshkerdar A, Ashrafi Helan J, Shahbazi P, Hassanzadeh P. A study on rate of infestation to sarcocystis cysts in supplied raw hamburgers. J Parasit Dis 2013.
 4. Oryan A, Sharifiyazdi H, Khordadmehr M, Larki S. Characterization of Sarcocystis fusiformis based on sequencing and PCR-RFLP in water buffalo (Bubalus bubalis) in Iran. Parasitol Res 2011; 109(6): 1563-70.
 5. Bucca M, Brianti E, Giuffrida A, Ziino G, Cicciari S, Panebianco A. Prevalence and distribution of Sarcocystis spp. cysts in several muscles of cattle slaughtered in Sicily, Southern Italy. Food Control 2011; 22(1): 105-8.
 6. Ghisleni G, Robba S, Germani O, Scanziani E. Identification and prevalence of Sarcocystis spp. cysts in bovine canned meat. Food Control 2006; 17(9): 691-4.
 7. Guclu F, Aldem_R OS, Guler L. Differential identification of cattle Sarcocystis spp.by random amplified polymorphic DNA –polymerase chain reaction (RAPD – PCR). Revue Med Vet 2004; 155(8-9): 440-4.
 8. More G, Abrahamovich P, Jurado S, Bacigalupe D, Marin JC, Rambeaud M, et al. Prevalence of Sarcocystis spp. in Argentinean cattle. Veterinary Parasitology 2011; 177(8-9): 162-5.
 9. Hosseini H, Khaksar R, Shemshadi B. Study on infestation of raw hamburgers to Sarcocystis cyst in Tehran. Journal of Food Sciences and Technology 2007; 4(4): 65–70. [In Persian].
 10. Jahed-Khaniki GR, Kia EB. Detection of the Sarcocystis cysts from meat supplied for hamburger in Iran by histological method. J Med Sci 2006; 6(1): 18-21.
 11. Rahdar M, Salehi M. The prevalence of Sarcocystis infection in meat-production by using digestion method in Ahvaz, Iran. Jundishapur J Microbiol 2011; 4(4): 36-45.
 12. Jehle C, Dinkel A, Sander A, Morent M, Romig T, Luc PV, et al. Diagnosis of Sarcocystis spp. in cattle (Bos taurus) and water buffalo (Bubalus bubalis) in Northern Vietnam. Vet Parasitol 2009; 166(3-4): 314-20.
 13. Yang ZQ, Li QQ, Zuo YX, Chen XW, Chen YJ, Nie L, et al. Characterization of Sarcocystis species in domestic animals using a PCR-RFLP analysis of variation in the 18S rRNA gene: a cost-effective and simple technique for routine species identification. Exp Parasitol 2002; 102(3-4): 212-7.
 14. Prayson B, McMahon JT, Prayson RA. Fast food hamburgers: what are we really eating? Ann Diagn Pathol 2008; 12(6): 406-9.
 15. Shekarforoush SS, Razavi SM, Abbasvali M. First detection of Sarcocystis hirsuta from cattle in Iran. Iranian Journal of Veterinary Research 2013; 14(2): 155-7.