نویسنده = حمید سلگی
بررسی میزان فراوانی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 31، شماره 233، خرداد و تیر 1392، صفحه 493-501

حسین فاضلی؛ طاهره مطلبی‌راد؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حمید سلگی؛ فرزانه نظری