نویسنده = عباسعلی اسکندریان
مطالعه‌ی هیستوپاتولوژیک لایه‌ی فیبروزی کیست هیداتیک در شتر، گاو و گوسفند

دوره 34، شماره 404، آذر و دی 1395، صفحه 1262-1267

عباسعلی اسکندریان؛ ولی یاراحمدی؛ حسین یوسفی؛ مژگان مختاری


بررسی اثر لیشمانیسیدال کومارین‌های اکسی‌پئوسدانین و ایزوایمپراتورین بر روی فرم پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور

دوره 31، شماره 235، خرداد و تیر 1392، صفحه 581-590

سید ابراهیم سجادی؛ عباسعلی اسکندریان؛ حسینعلی یوسفی؛ مرجان منصوریان؛ محمد طاهری