نویسنده = محمد رضا مفید
همسانه‌سازی و بیان آنزیم لیپواکسیژناز پوستی Ambystoma mexicanum (LOXe) در باکتری Escherichia Coli

دوره 31، شماره 267، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2162-2170

مریم طحان؛ احمد موحدیان عطار؛ مهدی عباسیان؛ محمدرضا مفید


بیان و تخلیص DNA پلیمراز Pfu متعلق به خانواده‌ی B

دوره 31، شماره 251، مهر و آبان 1392، صفحه 1392-1404

زهرا خلیلی بروجنی؛ داریوش عابدی؛ مهدی عباسیان؛ محمدرضا مفید


بررسی اثر و مکانیسم عمل IGF-1 و IGFBP-3 در بروز سرطان پستان انسان: مرور سیستماتیک

دوره 31، شماره 254، مهر و آبان 1392، صفحه 1560-1567

عماد خدادادی؛ نگار عطایی؛ محمدرضا مفید