نویسنده = پریسا یاوری
آگاهی جنسیتی پزشکان مستقر در درمانگاه‌های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رضایتمندی مراجعین از آن‌ها

دوره 31، شماره 254، مهر و آبان 1392، صفحه 1529-1539

غلامرضا قاسمی؛ پریسا یاوری؛ سعید ولی‌الله‌پور امیری؛ علی مهرابی کوشکی


بررسی تطبیقی جنسیتی رضایتمندی از پزشک، در مراجعین به درمانگاه‌های سرپایی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 31، شماره 249، مهر و آبان 1392، صفحه 1314-1323

غلامرضا قاسمی؛ سعید ولی‌الله‌پور امیری؛ پریسا یاوری؛ علی مهرابی کوشکی