نویسنده = الهام ملک احمدی
بررسی فراوانی نسبی بروز آژیتاسیون بعد از عمل جراحی باز عروق کرونر قلب و عوامل مؤثر بر آن

دوره 35، شماره 438، مرداد و شهریور 1396، صفحه 814-820

غلامرضا معصومی؛ مجتبی منصوری؛ محسن نظری فارسانی


بررسی عملکرد تیم احیای بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1394

دوره 35، شماره 426، خرداد و تیر 1396، صفحه 406-411

مجتبی منصوری؛ غلامرضا معصومی؛ سید علی امامی؛ فرهاد محمودی؛ امیر رضا شکرانی


بررسی تأثیر تجویز پیش‌دستانه‌ی پاراستامول وریدی بر میزان درد حین و بعد ازعمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب

دوره 34، شماره 389، مرداد و شهریور 1395، صفحه 756-762

الهام ملک احمدی؛ مجتبی منصوری؛ غلامرضا معصومی؛ محمد ابطحی