نویسنده = رحیم گل محمدی
تأثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی در موش‌های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول

دوره 38، شماره 573، خرداد و تیر 1399، صفحه 278-285

10.22122/jims.v1i1.13065

مهدی زارعی؛ رحیم گل‌محمدی؛ سید مهدی بهشتی نصر


بررسی ارتباط بیان ژن PTEN با شاخص‌های پاتولوژی در بیماران مبتلا به سرطان پستان با روش ایمونوهیستوشیمی

دوره 32، شماره 282، خرداد و تیر 1393، صفحه 514-523

رحیم گل‌محمدی؛ محمد شفیع مجددی؛ اکبر پژهان؛ مهدی نیکبخت دستجردی