نویسنده = دانا دانشمند
یافته‌های گرافی قفسه‌ی صدری در اپیدمی پنومونی آدنوویروسی در زندان دستگرد اصفهان، پاییز 1390

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1857-1861

علیرضا امامی نائینی؛ بهروز عطایی؛ مجید یاران؛ زری نخودیان؛ پریسا شعاعی؛ دانا دانشمند؛ رضا فدایی نوبری؛ عباسعلی جوادی


آلودگی درماتوفیتی تشک‌های کشتی در مراکز ورزشی

دوره 32، شماره 305، آذر و دی 1393، صفحه 1739-1745

شهلا شادزی؛ بهروز عطایی؛ زری نخودیان؛ دانا دانشمند