نویسنده = مرتضی پوراحمد
آلودگی به ویروس هپاتیت E در بیماران پیوند کلیه در شهر اصفهان بر اساس ردیابی مولکولی ویروس

دوره 35، شماره 448، مهر و آبان 1396، صفحه 1283-1288

بهروز عطایی؛ مریم کیهانی؛ مرتضی پوراحمد؛ شهرام طاهری