نویسنده = علیرضا قائد امینی
مقایسه‌ی تأثیر وانکومایسین و سفازولین در پیشگیری از عفونت زخم پس از جراحی کرانیوتومی الکتیو

دوره 41، شماره 712، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 180-187

10.48305/jims.v41.i712.0180

رسول محمدی؛ مسیح صبوری؛ همایون تابش؛ مهدی شفیعی؛ لیلی دهقانی؛ علیرضا قائد امینی؛ حسین قائدامینی


تأثیر کوآنزیم Q10 بر سردردهای میگرنی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونمای دو سو کور

دوره 33، شماره 358، آذر و دی 1394، صفحه 1904-1911

فریبرز خوروش؛ لیلا باقری؛ مجید قاسمی؛ علیرضا قائد امینی؛ محمدرضا مرآثی