نویسنده = ابوالقاسم زارع‌زاده
بررسی شیوع سندرم Double crush در بیماران مبتلا به سندرم Carpal tunnel

دوره 33، شماره 358، آذر و دی 1394، صفحه 1912-1917

محمد دهقانی؛ ابوالقاسم زارع‌زاده؛ هادی طالبی؛ شقایق دهقانی