نویسنده = مظفر محمودی
بررسی تغییرات عوامل خونی، آنزیم‌های کبدی و Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) در افراد پرتوکار در استان کردستان

دوره 35، شماره 453، آذر و دی 1396، صفحه 1532-1539

10.22122/jims.v35i453.8827

فریده الهی‌منش؛ فرزانه اله‌ویسی؛ روژین زاهدی؛ جمیل عبدالمحمدی؛ مظفر محمودی؛ جمال امیری؛ بیژن نوری


تأثیر تثبیت RGD بر زیست‌سازگاری داربست اکسید سلولز برای مهندسی بافت استخوان

دوره 33، شماره 352، مهر و آبان 1394، صفحه 1597-1606

مظفر محمودی؛ علی صمدی کوچکسرایی؛ محمدرضا نعیمی جمال؛ سعید سامانی؛ مختار یعقوبی