نویسنده = علیرضا پورنجفیان
کنترل بهتر تغییرات همودینامیک حین کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک با رمی‌فنتانیل در مقایسه با دکسمدتومیدین

دوره 33، شماره 356، آذر و دی 1394، صفحه 1810-1819

علیرضا پورنجفیان؛ فرانک رختابناک؛ محمدرضا قدرتی؛ فرحناز صادقی؛ علی اکبر قمری


کاهش خون‌ریزی حین عمل فیوژن خلفی ستون فقرات با تجویز فیبرینوژن

دوره 33، شماره 347، مهر و آبان 1394، صفحه 1370-1379

علیرضا پورنجفیان؛ محمدرضا قدرتی؛ مسعود محسنی؛ علی اکبر قمری؛ فرحناز صادقی