نویسنده = نعیم عرفانی مجد
بررسی اثرات مواجهه‌ی پیش از تولد با نانوذرات نقره بر تکامل برخی اندام‌های داخلی موش: هیستومورفومتری کبد زاده‌ها

دوره 33، شماره 364، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2247-2255

سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ نعیم عرفانی مجد؛ شهاب قادری؛ معصومه رشنو؛ خدابخش رشیدی؛ محمدمهدی شمسی؛ محمد بهرامی تپه‌بور