نویسنده = سید علی سنبلستان
بررسی اثر آواستین موضعی در میزان موفقیت عمل Dacryocystorhinostomy

دوره 34، شماره 387، مرداد و شهریور 1395، صفحه 718-723

علی صالحی؛ علیرضا زندی؛ اطهر زندی؛ سید محمد علی ابطحی؛ سیدعلی سنبلستان