نویسنده = بی‌بی صدیقه فضلی بزاز
طراحی و کلون کردن microRNA-148b در شاتل وکتور لنتی ویروسی

دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396، صفحه 701-706

سمانه ملازاده؛ وجیهه نشاطی؛ بی‌بی صدیقه فضلی بزاز؛ مجید مجرد؛ محمدامین کراچیان