نویسنده = داریوش مرادی فارسانی
بررسی تأثیر مقایسه‌ای فنتانیل و سوفنتانیل بر معیارهای همودینامیک و شدت درد حاد پس از عمل جراحی ویترکتومی عمیق

دوره 36، شماره 477، خرداد و تیر 1397، صفحه 419-425

10.22122/jims.v36i477.9774

داریوش مرادی فارسانی؛ محمدرضا حاتمی مسکونی؛ بهزاد ناظم رعایا


بررسی و مقایسه‌ی تأثیر پروپوفول، دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت

دوره 36، شماره 475، خرداد و تیر 1397، صفحه 372-378

10.22122/jims.v36i475.9813

خسرو‌ نقیبی؛ مهرنوش دودانگه؛ سید تقی هاشمی؛ داریوش مرادی فارسانی