نویسنده = حسین نیک ملکی
تأثیر مکمل‌دهی گلبرگ زعفران زیبا بر عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندواستاتین سرمی به دنبال تمرین هوازی شدید در بیماران پیوند عروق کرونری

دوره 36، شماره 479، خرداد و تیر 1397، صفحه 502-509

10.22122/jims.v36i479.10081

حسین نیک ملکی؛ بابک عدلی؛ خسرو میناوند؛ مجتبی دستجانی فراهانی؛ اسماعیل ارتگلی فراهانی


تأثیر مکمل‌دهی زعفران بر متالوپروتئین‌های ماتریکس 9 سرمی و کسر جهشی به دنبال تمرین هوازی شدید در بیماران پیوند عروق کرونری

دوره 36، شماره 469، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 176-183

10.22122/jims.v36i469.9676

حسین نیک ملکی؛ ندا خالدی؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ خسرو میناوند