نویسنده = اکبر کریمی
اثرات حفاظتی نانواکسید روی بر اسپرماتوژنز Ratهای نر بالغ تیمار شده با پاکلی تاکسل

دوره 38، شماره 602، بهمن و اسفند 1399، صفحه 886-892

10.22122/jims.v38i602.13052

مژگان باقریان؛ اکبر کریمی؛ حسین صلواتی؛ علی اصغر پیله‌وریان؛ مریم عزیزی