نویسنده = سید محمد جلیل ابریشم
اندازه‌گیری و مقایسه‌ی دز تابشی پوست در تصویربرداری از ناحیه‌ی مفصل هیپ به دو روش Computed Tomography Scan (CT Scan) و Stereoradiography

دوره 36، شماره 509، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1572-1577

10.22122/jims.v36i509.10857

مهدیه قدیمی؛ علی اصغر پرچ؛ نورالدین عبدی قوشبلاغ؛ سید محمد جلیل ابریشم؛ رضا نفیسی‌مقدم؛ فتح‌اله بوذرجمهری