نویسنده = ویدا قاسمی
اختلال عملکرد جنسی پس از زایمان در زنان ایرانی و عوامل مرتبط با آن: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 37، شماره 546، آذر و دی 1398، صفحه 1149-1161

10.22122/jims.v37i546.12374

مرضیه ساعی قره‌ناز؛ مژده بنایی؛ ویدا قاسمی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ اعظم خیابانی؛ معصومه عابد؛ گیتی ازگلی


خودکارامدی جنسی و پیشگویی‌کننده‌های آن در زنان مبتلا به Multiple Sclerosis

دوره 37، شماره 526، خرداد و تیر 1398، صفحه 508-516

10.22122/jims.v37i526.11827

ویدا قاسمی؛ معصومه سیمبر؛ گیتی ازگلی؛ سید مسعود نبوی؛ حمید علوی مجد؛ مریم سادات میرشفایی


بررسی عملکرد غربالگری سرطان پستان و ارتباط آن با باورهای غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دوره 36، شماره 500، آذر و دی 1397، صفحه 1234-1241

10.22122/jims.v36i500.10790

مرضیه ساعی قره ناز؛ حمیده محدثی؛ معصومه عابد؛ طیبه درونه؛ فاطمه سلمانی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ ویدا قاسمی؛ گیتی ازگلی