نویسنده = داوود شفیعی
ارتباط بین بستری شدن در بیمارستان قلب به خاطر نارسایی قلبی و غلظت آلودگی هوا

دوره 37، شماره 546، آذر و دی 1398، صفحه 1143-1148

10.22122/jims.v37i546.11095

جمال مقدسی؛ داوود شفیعی؛ سید محسن حسینی؛ توحید جعفری کوشکی؛ محمد گرگ یراقی؛ مجتبی رحیمی؛ منصور شیشه‌فروش؛ احمدرضا لاهیجان‌زاده؛ بابک صادقیان؛ الهام معظم؛ محمدباقر محبی؛ شمیم شفیعیون؛ ویکتوریا عزتیان؛ کتایون ربیعی؛ نضال صراف‌زادگان


بررسی ارتباط بین پرفشاری خون و شاخص‌های آنتروپومتریک در افراد بزرگسال ایرانی

دوره 37، شماره 513، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 31-39

10.22122/jims.v37i513.11096

مهربد وخشوری؛ مریم اقبالی بابادی؛ شمیم شفیعیون؛ آوات فیضی؛ مریم حیدرپور؛ داوود شفیعی؛ علیرضا خسروی؛ نضال صراف زادگان