ارتباط بین بستری شدن در بیمارستان قلب به خاطر نارسایی قلبی و غلظت آلودگی هوا

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات نارسایی قلب، پژوهشکده‌ی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مرکز تحقیقات پیش‌گیری از حوادث جاده‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

5 استاد، مرکز تحقیقات نارسایی قلب، پژوهشکده‌ی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 اداره‌ی کل مدیریت بحران استان اصفهان، استانداری اصفهان، اصفهان، ایران

8 اداره‌ی کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، اهواز، ایران

9 آزمایشگاه مرکزی پایش آلودگی هوا، مرکز پایش زیست محیطی استان اصفهان، اداره‌ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، اصفهان، ایران

10 مرکز تحقیقات پیش‌گیری از سرطان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

11 دفتر فن‌آوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

12 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

13 اداره‌ی کل هواشناسی استان اصفهان، اصفهان، ایران

14 مرکز تحقیقات قلب و عروق، پژوهشکده‌ی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

15 استاد، مرکز تحقیقات قلب و عروق، پژوهشکده‌ی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: برخی مطالعات قبلی، حاکی از ارتباط آلودگی هوا با بستری شدن در بیمارستان به علت نارسایی قلبی می‌باشند. مطالعه‌ی حاضر، با هدف تعیین ارتباط بین غلظت ذرات معلق کوچک‌تر از 10 میکرون با بستری شدن در بیمارستان به علت نارسایی قلبی انجام شد.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، داده‌های پرونده‌ی 359 بیمار که طی سال‌های 96-1395 به علت نارسایی قلبی در بیمارستان شهید چمران اصفهان بستری شده بودند، استخراج گردید. معیار بستری شدن این دسته بیماران، یافته‌های اکوکاردیوگرافی از جمله میزان کسر جهشی قلب کمتر از 50 درصد و یا رخداد و تشدید علایم بالینی، در نظر گرفته شد. داده‌های مربوط به غلظت ساعتی Particulate matter with aerodynamic diameter less than 10 µm (PM10) از بانک داده‌های CAPACITY اداره‌ی کل محیط زیست استان اصفهان مربوط به 6 ایستگاه پایش ثابت در مناطق مختلف شهر اصفهان، استخراج گردید. جهت بررسی ارتباط بین غلظت ذرات معلق در هوا (PM10) و بستری شدن به خاطر نارسایی قلبی، ارتباط بین غلظت PM10 در 24 ساعت منتهی به بستری با فراوانی بستری بیماران در همان روز تحلیل شد.یافته‌ها: میانگین سنی 359 بیمار که با تشخیص نارسایی قلبی بستری شده بودند، 6/14 ± 8/63 سال بود. 82 نفر (8/22 درصد) آن‌ها در طول دوره‌ی بستری در بیمارستان فوت شدند. ، بروز نارسایی قلبی با چارک‌های آلودگی هوا ارتباط معنی‌داری داشت.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، بین غلظت ذرات معلق در هوا و بستری شدن در بیمارستان به دلیل نارسایی قلبی ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Air Pollution and Hospitalization due to Heart Failure

نویسندگان [English]

 • Jamal Moghadasi 1
 • Davood Shafie 2
 • Sayed Mohsen Hosseini 3
 • Tohid Jafari-Koshki 4
 • Mohammad Garakyaraghi 5
 • Mojtaba Rahimi 6
 • Mansour Shishehforoush 7
 • Ahmadreza Lahijanzadeh 8
 • Babak Sadeghian 9
 • Elham Moazam 10
 • Mohammad Bagher Mohebi 11
 • Shamim Shafieyoon 12
 • Victoria Ezatian 13
 • Katayoun Rabiei 14
 • Nizal Sarrafzadegan 15
1 Resident, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Heart Failure Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Road Traffic Injury Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
5 Professor, Heart Failure Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
7 Isfahan Disaster Management Office, Isfahan Governor Office, Isfahan, Iran
8 Khouzestan Department of Environment, Ahvaz, Iran
9 Central Laboratory and Air Pollution Monitoring, Isfahan Province Environmental Monitoring Center, Isfahan Department of Environment, Isfahan, Iran
10 Cancer Prevention Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
11 Information Technology Office, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
12 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
13 Isfahan Meteorological Offices, Isfahan, Iran
14 Isfahan Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
15 Professor, Isfahan Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Some past studies have shown the association of air pollution with heart failure (HF). The present study was conducted to investigate the relationship between suspended particulate matters less than 10 microns (PM10) and hospitalization due to HF.Methods: In a cross-sectional study, the data from 359 patients’ records, admitted to Shahid Chamran hospital in Isfahan City, Iran, due to HF during the years 2017-18, were collected. The inclusion criteria were the echocardiography findings such as the cardiac ejection fraction of less than 50%, and/or additional clinical evidences that confirmed HF exacerbation. The data about hourly concentration of PM10 were collected from the CAPACITY software in the Department of Environment at Isfahan Province that displayed the PM10 data from 6 fixed stations in Isfahan City. To evaluate any relationship between PM10 and hospitalization due to HF, we considered the PM10 concentrations at last 24 hours before hospitalization.Findings: The mean age of 359 patients who diagnosed with heart failure was 63.8 ± 14.6 years, and 82 of them (22.8%) died at the time of hospitalization. There was a significant correlation between hospitalization due to HF and air pollution quartiles.Conclusion: According to the results of present study, there was a positive correlation between the concentration of particulate matters in the air and hospitalization due to heart failure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heart Failure
 • Particulate Matter
 • Hospitalization
 1. van Riet EE, Hoes AW, Wagenaar KP, Limburg A, Landman MA, Rutten FH. Epidemiology of heart failure: The prevalence of heart failure and ventricular dysfunction in older adults over time. A systematic review. Eur J Heart Fail 2016; 18(3): 242-52.
 2. Savarese G, Lund LH. Global Public Health Burden of Heart Failure. Card Fail Rev 2017; 3(1): 7-11.
 3. Ambrosy AP, Fonarow GC, Butler J, Chioncel O, Greene SJ, Vaduganathan M, et al. The global health and economic burden of hospitalizations for heart failure: Lessons learned from hospitalized heart failure registries. J Am Coll Cardiol 2014; 63(12): 1123-33.
 4. Colais P, Faustini A, Stafoggia M, Berti G, Bisanti L, Cadum E, et al. Particulate air pollution and hospital admissions for cardiac diseases in potentially sensitive subgroups. Epidemiology 2012; 23(3): 473-81.
 5. Franchini M, Mannucci PM. Air pollution and cardiovascular disease. Thromb Res 2012; 129(3): 230-4.
 6. Argacha JF, Collart P, Wauters A, Kayaert P, Lochy S, Schoors D, et al. Air pollution and ST-elevation myocardial infarction: A case-crossover study of the Belgian STEMI registry 2009-2013. Int J Cardiol 2016; 223: 300-5.
 7. Brook RD, Franklin B, Cascio W, Hong Y, Howard G, Lipsett M, et al. Air pollution and cardiovascular disease: A statement for healthcare professionals from the Expert Panel on Population and Prevention Science of the American Heart Association. Circulation 2004; 109(21): 2655-71.
 8. Bhatnagar A. Environmental cardiology: Studying mechanistic links between pollution and heart disease. Circ Res 2006; 99(7): 692-705.
 9. Barclay JL, Miller BG, Dick S, Dennekamp M, Ford I, Hillis GS, et al. A panel study of air pollution in subjects with heart failure: negative results in treated patients. Occup Environ Med 2009; 66(5): 325-34.
 10. World Health Organization. Urban outdoor air pollution database, by country and city [Online]. [cited 2011]; Available from: URL: https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities-2011/en/
 11. World Health Organization. Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
 12. Nel A. Atmosphere. Air pollution-related illness: Effects of particles. Science 2005; 308(5723): 804-6.
 13. Bai N, Khazaei M, van Eeden SF, Laher I. The pharmacology of particulate matter air pollution-induced cardiovascular dysfunction. Pharmacol Ther 2007; 113(1): 16-29.
 14. Li Z, Carter JD, Dailey LA, Huang YC. Pollutant particles produce vasoconstriction and enhance MAPK signaling via angiotensin type I receptor. Environ Health Perspect 2005; 113(8): 1009-14.
 15. Talaei M, Sarrafzadegan N, Sadeghi M, Oveisgharan S, Marshall T, Thomas GN, et al. Incidence of cardiovascular diseases in an Iranian population: The Isfahan Cohort Study. Arch Iran Med 2013; 16(3): 138-44.
 16. Rabiei K, Hosseini SM, Sadeghi E, Jafari-Koshki T, Rahimi M, Shishehforoush M, et al. Air pollution and cardiovascular and respiratory disease: Rationale and methodology of CAPACITY study. ARYA Atheroscler 2017; 13(6): 264-73.
 17. Bennett O, Kandala NB, Ji C, Linnane J, Clarke A. Spatial variation of heart failure and air pollution in Warwickshire, UK: An investigation of small scale variation at the ward-level. BMJ Open 2014; 4(12): e006028.
 18. Al B, Bogan M, Zengin S, Sabak M, Kul S, Oktay MM, et al. Effects of dust storms and climatological factors on mortality and morbidity of cardiovascular diseases admitted to ED. Emerg Med Int 2018; 2018: 3758506.
 19. Wellenius GA, Bateson TF, Mittleman MA, Schwartz J. Particulate air pollution and the rate of hospitalization for congestive heart failure among medicare beneficiaries in Pittsburgh, Pennsylvania. Am J Epidemiol 2005; 161(11): 1030-6.
 20. Yang C, Chen A, Chen R, Qi Y, Ye J, Li S, et al. Acute effect of ambient air pollution on heart failure in Guangzhou, China. Int J Cardiol 2014; 177(2): 436-41.
 21. Shah AS, Langrish JP, Nair H, McAllister DA, Hunter AL, Donaldson K, et al. Global association of air pollution and heart failure: A systematic review and meta-analysis. Lancet 2013; 382(9897): 1039-48.
 22. Morris RD. Airborne particulates and hospital admissions for cardiovascular disease: a quantitative review of the evidence. Environ Health Perspect 2001; 109(Suppl 4): 495-500.