دوره و شماره: دوره 37، شماره 546، آذر و دی 1398 
ارتباط بین بستری شدن در بیمارستان قلب به خاطر نارسایی قلبی و غلظت آلودگی هوا

صفحه 1143-1148

10.22122/jims.v37i546.11095

جمال مقدسی؛ داوود شفیعی؛ سید محسن حسینی؛ توحید جعفری کوشکی؛ محمد گرگ یراقی؛ مجتبی رحیمی؛ منصور شیشه‌فروش؛ احمدرضا لاهیجان‌زاده؛ بابک صادقیان؛ الهام معظم؛ محمدباقر محبی؛ شمیم شفیعیون؛ ویکتوریا عزتیان؛ کتایون ربیعی؛ نضال صراف‌زادگان


اختلال عملکرد جنسی پس از زایمان در زنان ایرانی و عوامل مرتبط با آن: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

صفحه 1149-1161

10.22122/jims.v37i546.12374

مرضیه ساعی قره‌ناز؛ مژده بنایی؛ ویدا قاسمی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ اعظم خیابانی؛ معصومه عابد؛ گیتی ازگلی