دوره و شماره: دوره 37، شماره 532، مرداد و شهریور 1398 
بررسی عملکرد miRNA در بیماری سیستیک فیبروزیس

صفحه 736-746

10.22122/jims.v37i532.12097

مریم حسن‌زاد؛ جلال الدین غنوی؛ علی اکبر ولایتی