ارتباط سندرم متابولیک با شدت‌های مختلف بیماری انسدادی مزمن ریوی بر اساس معیارهای Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: به تازگی، میزان شیوع سندرم متابولیک در جوامع در حال افزایش است و از طرفی، همراهی آن با برخی بیماری‌ها، می‌تواند میزان مرگ و میر بیماران را افزایش دهد. بنابراین، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی ارتباط سندرم متابولیک با شدت بیماری انسدادی مزمن ریوی (Chronic obstructive pulmonary disease یا COPD) بر اساس معیارهای Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017) در بیماران سرپایی انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی که بر روی 96 بیمار مبتلا به COPD مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 97-1396 انجام شد، شدت COPD در بیماران بر اساس معیار GOLD 2017 مشخص شد. همچنین، میزان فراوانی سندرم متابولیک، لیپید پروفایل و شاخص‌های آنتروپومتری در بیماران مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط شدت‌های مختلف COPD و سندرم متابولیک با سایر متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: فراوانی سندرم متابولیک در بیماران دچار COPD، 5/86 درصد بود و همچنین، میانگین دور کمر، سطح قند خون ناشتا، فشار خون سیستول و دیاستول، شاخص توده‌ی بدنی و تری‌گلیسیری در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک و COPD به طور معنی‌داری بیشتر از بیماران دچار COPD به تنهایی بود (050/0 > P). همچنین، ارتباط معنی‌داری بین شدت‌های مختلف COPD و سندرم متابولیک وجود نداشت (050/0 < P).نتیجه‌گیری: سندرم متابولیک با شدت‌های مختلف COPD بر اساس نتایج مطالعه‌ی ما در ارتباط نبود، اما به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Association between Metabolic Syndrome and the Severity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease based on the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017) Criteria

نویسندگان [English]

 • Mohammad Emami-Ardestani 1
 • Mahdi Shabani 2
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Recently, the prevalence of metabolic syndrome in societies is increasing. In this study, we investigated the association between metabolic syndrome and the severity of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) based on the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017) criteria for outpatients.Methods: In this cross-sectional study, 96 patients with COPD to Alzahra hospital in Isfahan, Iran, during the years 2016 and 2018 were enrolled. The severity of COPD in patients was determined based on the GOLD 2017 criteria, as well as the frequency of metabolic syndrome. Other factors such as lipid profiles, anthropometric characteristics were evaluated, and the association between severity of COPD and metabolic syndrome with other variables were studied.Findings: The frequency of metabolic syndrome in patients with COPD was 86.5%. The mean of waist circumference, fasting blood sugar (FBS), systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP), body mass index (BMI), and triglyceride in patients with metabolic syndrome and COPD were significantly higher than patients with COPD without metabolic syndrome (P < 0.050). Moreover, there was no significant relationship between COPD severity and metabolic syndrome (P > 0.050).Conclusion: Metabolic syndrome was not associated with severity of COPD based on our findings, and further studies are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metabolic Syndrome
 • Chronic obstructive pulmonary disease
 • Frequency
 • Severity of illness index
 1. Rabe KF, Wedzicha JA, Wouters EFM. COPD and comorbidity (European Respiratory Monograph). Lausanne, Switzerland: European Respiratory Society; 2013.
 2. Barnes PJ. Chronic obstructive pulmonary disease: Effects beyond the lungs. PLoS Med 2010; 7(3): e1000220.
 3. Fabbri LM, Rabe KF. From COPD to chronic systemic inflammatory syndrome? Lancet 2007; 370(9589): 797-9.
 4. Grundy SM. Metabolic syndrome pandemic. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008; 28(4): 629-36.
 5. Cameron AJ, Shaw JE, Zimmet PZ. The metabolic syndrome: Prevalence in worldwide populations. Endocrinol Metab Clin North Am 2004; 33(2): 351-75.
 6. Kupeli E, Ulubay G, Ulasli SS, Sahin T, Erayman Z, Gursoy A. Metabolic syndrome is associated with increased risk of acute exacerbation of COPD: A preliminary study. Endocrine 2010; 38(1): 76-82.
 7. Dalvand S, Bakhshi E, Zarei M, Taheri Asl M, Ghanei Gheshlagh R. Prevalence of Metabolic Syndrome in Iran: A systematic review and meta-analysis. Med Surg Nurs J 2030; 5(4): e67928.
 8. Watz H, Waschki B, Kirsten A, Muller KC, Kretschmar G, Meyer T, et al. The metabolic syndrome in patients with chronic bronchitis and COPD: Frequency and associated consequences for systemic inflammation and physical inactivity. Chest 2009; 136(4): 1039-46.
 9. Breyer MK, Spruit MA, Hanson CK, Franssen FM, Vanfleteren LE, Groenen MT, et al. Prevalence of metabolic syndrome in COPD patients and its consequences. PLoS One 2014; 9(6): e98013.
 10. Diez-Manglano J, Barquero-Romero J, Almagro P, Cabrera FJ, Lopez GF, Montero L, et al. COPD patients with and without metabolic syndrome: Clinical and functional differences. Intern Emerg Med 2014; 9(4): 419-25.
 11. Sun K, Liu J, Ning G. Active smoking and risk of metabolic syndrome: A meta-analysis of prospective studies. PLoS One 2012; 7(10): e47791.
 12. Chiolero A, Jacot-Sadowski I, Faeh D, Paccaud F, Cornuz J. Association of cigarettes smoked daily with obesity in a general adult population. Obesity (Silver Spring) 2007; 15(5): 1311-8.
 13. Albanes D, Jones DY, Micozzi MS, Mattson ME. Associations between smoking and body weight in the US population: analysis of NHANES II. Am J Public Health 1987; 77(4): 439-44.
 14. Ghatas T. The relationship between metabolic syndrome and chronic obstructive pulmonary disease. Egypt J Bronchol 2017; 11(1): 11-5.
 15. Javad Mousavi SA, Samedanifard SM, Ghasemi Pashaee E, Rashid Beigi M. Metabolic syndrome and underlying predisposing factors among iranian chronic obstructive pulmonary disease and chronic bronchitis patients. Razi J Med Sci 2013; 20(108): 78-85. [In Persian].
 16. Vujic T, Nagorni O, Maric G, Popovic L, Jankovic J. Metabolic syndrome in patients with chronic obstructive pulmonary disease: Frequency and relationship with systemic inflammation. Hippokratia 2016; 20(2): 110-4.
 17. Piazzolla G, Castrovilli A, Liotino V, Vulpi MR, Fanelli M, Mazzocca A, et al. Metabolic syndrome and chronic obstructive pulmonary disease (COPD): The interplay among smoking, insulin resistance and vitamin D. PLoS One 2017; 12(10): e0186708.
 18. Naik D, Joshi A, Paul TV, Thomas N. Chronic obstructive pulmonary disease and the metabolic syndrome: Consequences of a dual threat. Indian J Endocrinol Metab 2014; 18(5): 608-16.
 19. Ghodrati S, Ashrafi M, Chiti H, mousavinasab S. the correlation between metabolic syndrome and chronic obstructive pulmonary disease. J Adv Med Biomed Res 2014; 22(93): 58-66. [In Persian].