دوره و شماره: دوره 37، شماره 526، خرداد و تیر 1398 
خودکارامدی جنسی و پیشگویی‌کننده‌های آن در زنان مبتلا به Multiple Sclerosis

صفحه 508-516

10.22122/jims.v37i526.11827

ویدا قاسمی؛ معصومه سیمبر؛ گیتی ازگلی؛ سید مسعود نبوی؛ حمید علوی مجد؛ مریم سادات میرشفایی