دوره و شماره: دوره 37، شماره 524، خرداد و تیر 1398 
ارتباط شدت بیماری آسم با شدت علایم اضطراب و افسردگی: یک مطالعه‌ی مقطعی

صفحه 404-411

10.22122/jims.v37i524.11161

غلامرضا خیرآبادی؛ حمید روحی بروجنی؛ محمدجواد طراحی؛ پوریا روحی؛ تورج شیخانی؛ غزاله شیخانی


تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی چک‌لیست اوتیسم در کودکان نوپا

صفحه 419-426

10.22122/jims.v37i524.11224

امراله ابراهیمی؛ فرشته شکیبایی؛ علیرضا محسنی؛ زهرا خیر؛ الناز پیش‌قدم؛ حمید نصیری دهسرخی