دوره و شماره: دوره 37، شماره 540، مهر و آبان 1398 
بررسی و مقایسه‌ی صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به زگیل تناسلی و افراد سالم

صفحه 1019-1025

10.22122/jims.v37i540.11392

آرزو مرادی؛ سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ مهدی رزم‌آرا؛ عمادالدین دارچینی مراغه؛ مریم سعیدی؛ وحید مشایخی