دوره و شماره: دوره 37، شماره 523، خرداد و تیر 1398 
بررسی مسیرهای جذب و سنتز کلسترول در بیماران قلبی- عروقی

صفحه 385-391

10.22122/jims.v37i523.11144

فهیمه امیرخانی؛ غلامرضا نمازی؛ بنت‌الهدی حیات مقدم؛ مرتضی پورفرزام