دوره و شماره: دوره 37، شماره 531، مرداد و شهریور 1398 
نیازهای زوجین نابارور بعد از درمان ناموفق با روش‌های کمک باروری: یک مرور سیستماتیک

صفحه 695-707

10.22122/jims.v37i531.11881

سمیرا ابراهیم‌زاده ذگمی؛ رباب لطیف‌نژاد رودسری؛ رکسانا جان‌قربان؛ سید مجتبی موسوی بزاز؛ ملیحه امیریان