دوره و شماره: دوره 37، شماره 537، مهر و آبان 1398 
بررسی اثر کتامین موضعی بر کاهش درد ناشی از تعبیه‌ی رگ وریدی محیطی

صفحه 897-902

10.22122/jims.v37i537.12130

فرهاد حیدری؛ ساناز خلیلیان؛ کیهان گلشنی؛ سعید مجیدی‌نژاد؛ بابک معصومی


بررسی ارزش شاخص E/e’/Stroke Volume در بیماران با نارسایی قلبی جبران نشده در بطن چپ

صفحه 910-915

10.22122/jims.v37i537.12185

مریم شجاعی‌فرد؛ نسیم نادری؛ فریده آخوندی؛ سجاد ارمی؛ حسین دهقانی محمد آبادی؛ حمیده خصالی؛ رزیتا جلالیان؛ محمدرضا بای