بررسی ارزش شاخص E/e’/Stroke Volume در بیماران با نارسایی قلبی جبران نشده در بطن چپ

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقاتی آموزشی- درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقاتی آموزشی- درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقاتی آموزشی- درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 استادیار، مرکز قلب مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: نارسایی قلبی، یک بیماری شایع و تهدید کننده‌ی جدی سلامتی در افراد مسن است که ضمن وارد کردن آسیب اقتصادی به جامعه، سبب کاهش چشم‌‌گیر در کیفیت زندگی و مرگ زودرس می‌شود. این مطالعه‌، با هدف ارزیابی کارایی شاخص E Velocity of mitral inflow/E’ wave of mitral annular velocity/Stroke volume (E/e’/SV) برای پیش‌گویی پیامد بیمارستانی در بیماران با نارسایی حاد جبران نشده‌ی قلبی انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی، بر روی 59 بیمار که با تشخیص نارسایی سیستولی جبران نشده‌ی قلبی بستری شدند، انجام گرفت. قبل از شروع درمان، از بیماران اکوکاردیوگرافی گرفته شد و شاخص E/e’/SV در آن‌ها اندازه‌گیری گردید. سپس، داده‌های دیگر نظیر مدت زمان بستری، نوع درمان حین بستری، نیاز به تهویه‌ی مکانیکی و مرگ داخل بیمارستانی و سایر یافته‌های اکوکاردیوگرافی شامل Tricuspid regurgitation gradient (TRG)، Right ventricle size (RV size)، RV function، size (LA) Left atrium، Pro-brain natriuretic peptide (ProBNP) و نیز Cardiac troponin I (cTnI) اندازه‌گیری شد و سپس، ارتباط این یافته‌ها با شاخص E/e’/SV بررسی شد.یافته‌ها: از بررسی ارتباط بین شاخص E/e’/SV و عوامل Ejection fraction (EF) و Functional capacity (FC) و نیز دفعات بستری و عملکرد RV و Left ventricle (LV) نتایج آماری معنی‌داری به دست آمد.نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، مقدار شاخص E/e’/SV، رابطه‌ی معنی‌داری با طول مدت بستری و نوع درمان مورد نیاز جهت بهبود بیماران ندارد، اما با تعداد بستری قبلی بیمار و FC در ارتباط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Value of E/e'/Stroke Volume Index in Patients Admitted with Acute Decompensation of Systolic Heart Failure

نویسندگان [English]

 • Maryam Shojaeifard 1
 • Nasim Naderi 1
 • Farideh Akhoundi 2
 • Sajjad Erami 3
 • Hossein Dehghani-Mohammadabadi 3
 • Hamideh Khesali 4
 • Rozita Jalalian 5
 • Mohammad Reza Baay 2
1 Associate Professor, Rajaie Cardiovascular, Medical, and Research Center, Tehran, Iran
2 Rajaie Cardiovascular, Medical, and Research Center, Tehran, Iran
3 Department of Cardiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
4 Assistant Professor, Rajaie Cardiovascular, Medical, and Research Center, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Cardiovascular Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
چکیده [English]

Background: Heart failure (HF) is a global pandemic and a serious health issue in elderly population. It is among the leading causes of mortality, which imposes immense economic burden and premature deaths. In the present study we evaluate the value of E velocity of mitral inflow/E’ wave of mitral annular velocity/stroke volume (E/e'/SV) index in relation to in-hospital outcomes in patients with acute decompensation of systolic HF.Methods: In this descriptive-cross sectional study, 59 patient admitted with the diagnosis of decompensated HF were selected, and echocardiography was done before initiation of treatment. E/e′/SV ratio calculated for them before initiation of treatment, and then this index compared with duration of admission, treatment type, in-hospital mortality, and other echocardiographic finding including tricuspid regurgitation gradient (TRG), right ventricle (RV) size, RV function, and left atrium (LA) size. Pro-brain natriuretic peptide (Pro-BNP) and cardiac troponin-I (cTN-I) levels were also recorded.Findings: There was a significant statistical relationship between E/e’/SV index with LV and RV function, ejection fraction (EF), and functional class (FC) factor, as well as prior hospital admissions rate.Conclusion: According to the results of present study, E/e’/SV index is not related to the severity of disease, but has a significant relationship with FC and the number of previous admissions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heart Failure
 • Stroke volume
 • Prognosis
 • Hospitalization
 1. McMurray JJ, Stewart S. Epidemiology, aetiology, and prognosis of heart failure. Heart 2000; 83(5): 596-602.
 2. Mann DL, Zipes DP, Libby P, Braunwald E, Bonow RO. Braunwald's heart disease: A textbook of cardiovascular medicine. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders; 2015. p. 402-4.
 3. Ahmadi A, Soori H, Mobasheri M, Etemad K, Khaledifar A. Heart failure, the outcomes, predictive and related factors in Iran. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24 (118): 180-8. [In Persian].
 4. Nutter AL, Tanawuttiwat T, Silver MA. Evaluation of 6 prognostic models used to calculate mortality rates in elderly heart failure patients with a fatal heart failure admission. Congest Heart Fail 2010; 16(5): 196-201.
 5. Hsieh M, Auble TE, Yealy DM. Validation of the acute heart failure index. Ann Emerg Med 2008; 51(1): 37-44.
 6. Mornos C, Crisan S, Petrescu L, Ionac A, Cozma D, Adam G. The prognostic value of a new Tissue Doppler parameter in patients with heart failure with reduced ejection fraction. Romanian Journal of Cardiology 2017; 27(1): 15-22.
 7. Zipes DP, Libby P. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders; 11th ed. 2019. pS. 463-5.
 8. Nagueh SF, Appleton CP, Gillebert TC, Marino PN, Oh JK, Smiseth OA, et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography. Eur J Echocardiogr 2009; 10(2): 165-93.
 9. Quinones MA, Otto CM, Stoddard M, Waggoner A, Zoghbi WA. Recommendations for quantification of Doppler echocardiography: A report from the Doppler Quantification Task Force of the Nomenclature and Standards Committee of the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2002; 15(2): 167-84.
 10. Moller JE, Whalley GA, Dini FL, Doughty RN, Gamble GD, Klein AL, et al. Independent prognostic importance of a restrictive left ventricular filling pattern after myocardial infarction: an individual patient meta-analysis: Meta-Analysis Research Group in Echocardiography acute myocardial infarction. Circulation 2008; 117(20): 2591-8.
 11. Hirata K, Hyodo E, Hozumi T, Kita R, Hirose M, Sakanoue Y, et al. Usefulness of a combination of systolic function by left ventricular ejection fraction and diastolic function by E/E' to predict prognosis in patients with heart failure. Am J Cardiol 2009; 103(9): 1275-9.
 12. Liang HY, Cauduro SA, Pellikka PA, Bailey KR, Grossardt BR, Yang EH, et al. Comparison of usefulness of echocardiographic Doppler variables to left ventricular end-diastolic pressure in predicting future heart failure events. Am J Cardiol 2006; 97(6): 866-71.
 13. Kanda T, Uematsu M, Fujita M, Iida O, Masuda M, Okamoto S, et al. A novel predictor of clinical outcomes in patients with heart failure with preserved left-ventricular ejection fraction: A pilot study. Heart Vessels 2018; 33(12): 1490-5.
 14. Lanzarini L, Fontana A, Lucca E, Campana C, Klersy C. Noninvasive estimation of both systolic and diastolic pulmonary artery pressure from Doppler analysis of tricuspid regurgitant velocity spectrum in patients with chronic heart failure. Am Heart J 2002; 144(6): 1087-94.