دوره و شماره: دوره 37، شماره 533، مرداد و شهریور 1398 
مقایسه‌ی کارکرد و صمیمیت جنسی در زنان با سقط مکرر و زنان بدون سقط مکرر

صفحه 768-774

10.22122/jims.v37i533.12181

وجیهه حسن‌پور؛ زهره کشاورز؛ سیدعلی آذین؛ سهیلا انصاری‌پور؛ عرفان قاسمی