بررسی فراوانی Lupus Nephritis و هماچوری در بین بیماران مبتلا به Systemic Lupus Erythematosus در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت و شیوع بالای درگیری کلیوی در بیماران دچار Systemic lupus erythematosus (SLE) و امکان سنجش پیش‌گویی هماچوری در رخداد Lupus nephritis، هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی Lupus nephritis در بیماران SLE دچار هماچوری بود.روش‌ها: این مطالعه، یک پژوهش مقطعی بود که به بررسی 500 بیمار دچار SLE در شهر اصفهان در بین سال‌های 94-1380 پرداخت. مستندات پزشکی، اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران شامل سطوح C3 و C4، Anti-dsDNA antibody، وجود Lupus nephritis، پروتئینوری، کست سلولی (Cellular casts)، پیوری، عفونت مجاری ادراری، سنگ مجاری ادرار، نقص‌های مادرزادی کلیوی و سابقه‌ی هر گونه بیماری کلیوی در انتهای مطالعه با مراجعه به دفتر بایگانی بیمارستان از پرونده‌ی بیماران اخذ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS واکاوی گردید.یافته‌ها: فراوانی هماچوری در بیماران دچار Lupus nephritis 11/36 درصد بود و ارتباط معنی‌داری بین وجود هماچوری و Lupus nephritis در بیماران SLE مشاهده نگردید (520/0 = P، 648/1-376/0 = فاصله‌ی اطمینان 95 درصد، 727/0 = Odd ratio یا OD). افرادی که Lupus nephritis داشتند، پراکندگی سنی کمتری را در مقایسه با افراد بدون Lupus nephritis نشان دادند (005/0 = P). بیشتر افرادی که در گروه Lupus nephritis بودند، میزان C3 و C4 پایین داشتند، اما بیشتر بیمارانی که در گروه بدون Lupus nephritis بودند، سطوح C3 و C4 طبیعی داشتند (050/0 > P).نتیجه‌گیری: فراوانی نسبی Lupus nephritis در بیماران SLE دچار هماچوری، حدود 36 درصد بود. بنابراین، مشاهده‌ی هماچوری در بیماران دچار SLE ممکن است در یک سوم موارد، بروز Lupus nephritis را پیش‌بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Lupus Nephritis and Hematuria in Patients with Systemic Lupus Erythematous in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Mousavi 1
 • Zahra Sayed-Bonakdar 2
 • Habibeh Mohammadi 3
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Students of Medicine, Students Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Concerning the importance and the high frequency of renal involvement in patients with systemic lupus erythematosus (SLE), and the ability to measure the value of hematuria on predicting the incidence of lupus nephritis, this study aimed to determine the frequency of lupus nephritis in SLE patients with hematuria.Methods: This cross-sectional study investigated 500 patients with SLE in Isfahan City, Iran, between the years 2001 and 2015. Medical history, as well as demographic and clinical data of patients including the levels of C3, C4, and anti-dsDNA antibody, presence of lupus nephritis, proteinuria, cellular cast, pyuria, urinary tract infection, urinary tract stones, congenital renal defects, and history of any kidney disease were obtained from the patients' files at the end of the study period, and analyzed using SPSS software.Findings: The frequency of hematuria in patients with lupus nephritis was 36.1%, and there was no significant relationship between the presence of hematuria and the existence of lupus nephritis in patients with SLE [odds ratio (OR) = 0.727, confidence interval of 95% = 0.376-1.648, P = 0.520]. The individuals with lupus nephritis had a lower age distribution compared to the cases without it (P = 0.005). Most of the cases in the lupus nephritis group had low C3 and C4, but most patients in non-lupus nephritis group had normal levels of C3 and C4 (P < 0.05).Conclusion: The relative frequency of lupus nephritis in SLE patients with hematuria was approximately 36%. Therefore, the presence of hematuria in patients with SLE may account for incidence of lupus nephritis one-third of the cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lupus nephritis
 • Systemic Lupus Erythematosus
 • Hematuria
 • Biomarkers
 1. Maidhof W, Hilas O. Lupus: An overview of the disease and management options. P T 2012; 37(4): 240-9.
 2. Manson JJ, Rahman A. Systemic lupus erythematosus. Orphanet J Rare Dis 2006; 1(1): 6.
 3. Weening JJ, D'agati VD, Schwartz MM, Seshan SV, Alpers CE, Appel GB, et al. The classification of glomerulonephritis in systemic lupus erythematosus revisited. Kidney Int 2004; 65(2): 521-30.
 4. Rekvig OP, Van der V. The pathogenesis and diagnosis of systemic lupus erythematosus: still not resolved. Semin Immunopathol 2014; 36(3): 301-11.
 5. Wilhelmus S, Bajema IM, Bertsias GK, Boumpas DT, Gordon C, Lightstone L, et al. Lupus nephritis management guidelines compared. Nephrol Dial Transplant 2016; 31(6): 904-13.
 6. Hahn BH, McMahon MA, Wilkinson A, Wallace WD, Daikh DI, Fitzgerald JD, et al. American College of Rheumatology guidelines for screening, treatment, and management of lupus nephritis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012; 64(6): 797-808.
 7. Mok CC. Understanding lupus nephritis: Diagnosis, management, and treatment options. Int J Womens Health 2012; 4: 213-22.
 8. Almaani S, Meara A, Rovin BH. Update on lupus nephritis. Clin J Am Soc Nephrol 2017; 12(5): 825-35.
 9. Hu W, Chen Y, Wang S, Chen H, Liu Z, Zeng C, et al. Clinical-Morphological Features and Outcomes of Lupus Podocytopathy. Clin J Am Soc Nephrol 2016; 11(4): 585-92.
 10. Rees F, Doherty M, Grainge MJ, Lanyon P, Zhang W. The worldwide incidence and prevalence of systemic lupus erythematosus: A systematic review of epidemiological studies. Rheumatology (Oxford) 2017; 56(11): 1945-61.
 11. Feldman CH, Hiraki LT, Liu J, Fischer MA, Solomon DH, Alarcon GS, et al. Epidemiology and sociodemographics of systemic lupus erythematosus and lupus nephritis among US adults with Medicaid coverage, 2000-2004. Arthritis Rheum 2013; 65(3): 753-63.
 12. Wakiguchi H, Takei S, Kubota T, Miyazono A, Kawano Y. Treatable renal disease in children with silent lupus nephritis detected by baseline biopsy: Association with serum C3 levels. Clin Rheumatol 2017; 36(2): 433-7.
 13. Cojocaru M, Cojocaru IM, Silosi I, Vrabie CD. Manifestations of systemic lupus erythematosus. Maedica (Buchar) 2011; 6(4): 330-6.
 14. Ben-Menachem E. Review article: Systemic lupus erythematosus: A review for anesthesiologists. Anesth Analg 2010; 111(3): 665-76.
 15. Cervera R, Khamashta MA, Font J, Sebastiani GD, Gil A, Lavilla P, et al. Morbidity and mortality in systemic lupus erythematosus during a 10-year period: A comparison of early and late manifestations in a cohort of 1,000 patients. Medicine (Baltimore) 2003; 82(5): 299-308.
 16. Oates JC, Varghese S, Bland AM, Taylor TP, Self SE, Stanislaus R, et al. Prediction of urinary protein markers in lupus nephritis. Kidney Int 2005; 68(6): 2588-92.
 17. Ding JY, Ibanez D, Gladman DD, Urowitz MB. Isolated hematuria and sterile pyuria may indicate systemic lupus erythematosus activity. J Rheumatol 2015; 42(3): 437-40.
 18. Jaryal A, Vikrant S. Current status of lupus nephritis. Indian J Med Res 2017; 145(2): 167-78.
 19. Pade KH, Liu DR. An evidence-based approach to the management of hematuria in children in the emergency department. Pediatr Emerg Med Pract 2014; 11(9): 1-13.
 20. Friedlander DF, Resnick MJ, You C, Bassett J, Yarlagadda V, Penson DF, et al. Variation in the intensity of hematuria evaluation: A target for primary care quality improvement. Am J Med 2014; 127(7): 633-40.
 21. Venkatesh L, Hanumegowda RK. Acute pyelonephritis - correlation of clinical parameter with radiological imaging abnormalities. J Clin Diagn Res 2017; 11(6): TC15-TC18.
 22. Cameron JS. Lupus nephritis. J Am Soc Nephrol 1999; 10(2): 413-24.
 23. Akbarian M, Soleymani H, Gharibdoost F, Nadji A, Jamshidi AR, Shahram F, et al. Isolated hematuria in SLE Patients and its association with proteinuria, uri-nary cast and SLE disease activity. Acta Med Iran 47(1): 5-8.
 24. Rahman P, Gladman DD, Ibanez D, Urowitz MB. Significance of isolated hematuria and isolated pyuria in systemic lupus erythematosus. Lupus 2001; 10(6): 418-23.
 25. Kobkitcharoen M, Teerapornlertratt T, Chawanasuntorapoj R, Chanchairujira T, Laowahutanont N, Parichatikanond P, et al. Late onset lupus nephritis: Analysis of clinical manifestations and renal pathological features in Siriraj Hospital. J Med Assoc Thai 2012; 95(Suppl 2): S213-S217.
 26. Yafi FA, Aprikian AG, Tanguay S, Kassouf W. Patients with microscopic and gross hematuria: Practice and referral patterns among primary care physicians in a universal health care system. Can Urol Assoc J 2011; 5(2): 97-101.
 27. Kwon OC, Lee JS, Ghang B, Kim YG, Lee CK, Yoo B, et al. Predicting eventual development of lupus nephritis at the time of diagnosis of systemic lupus erythematosus. Semin Arthritis Rheum 2018; 48(3): 462-6.
 28. Valentijn RM, van Overhagen H, Hazevoet HM, Hermans J, Cats A, Daha MR, et al. The value of complement and immune complex determinations in monitoring disease activity in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1985; 28(8): 904-13.
 29. Makino H, Kawasaki H, Murakami K, Hironaka K, Amano T, Ota Z. Mechanism of haematuria in lupus nephritis. Ann Rheum Dis 1995; 54(11): 934-6.
 30. Mittal BV, Pendse S, Rennke HG, Singh AK. Hematuria in a patient with class IV lupus nephritis. Kidney Int 2006; 70(6): 1182-6.