بررسی فراوانی نسبی آمبولی ریه و عوامل خطر شایع آن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1396

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آمبولی ریه، یکی از بیماری‌های شایع اورژانس داخلی می‌باشد که می‌تواند مرگ و میر و ناتوانی فراوانی به همراه داشته باشد. ازاین رو، شناخت عوامل خطر آمبولی ریه به منظور جلوگیری از بروز این بیماری و عوارض آن می‌تواند کمک کننده باشد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی و ارزیابی شیوع این بیماری و عوامل خطر شایع آن در بیماران اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1396 انجام شد.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی مقطعی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، تمامی بیماران مراجعه کننده به اورژانس داخلی بیمارستان الزهرا (س) در سال 1396 بودند. اطلاعات دموگرافیک بیماران، عوامل خطر شایع نظیر بیماری‌های ارثی، سابقه‌ی بی‌تحرکی، سابقه‌ی جراحی در سه ماه اخیر، سابقه‌ی تروما در سه ماه اخیر و سابقه‌ی بدخیمی و نیز بیماری‌های زمینه‌ای شامل بیماری‌های قلب و عروق، بیماری‌های ریوی، بیماری‌های روماتولوژی، دیابت، بیماری مرحله‌ی پایانی کلیه و غیره برای هر یک از بیماران بررسی و ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. آزمون‌های آماری مورد استفاده، 2χ و Independent t بودند.یافته‌ها: در سال 1396، در مجموع از 53660 نفر مراجعه کننده به اورژانس این مرکز، 103 مورد (2/0 درصد) بیماران با تشخیص قطعی آمبولی ریه بودند. شایع‌ترین عامل خطر بروز آمبولی ریه در بیماران، سابقه‌ی بی‌تحرکی در 30 روز اخیر بود.نتیجه‌گیری: در این مطالعه، در بین عوامل خطر آمبولی ریه، بیشترین فروانی نسبی متعلق به موارد بی‌تحرکی در 30 روز اخیر قبل از بستری بود. می‌توان نتیجه گرفت در موارد بی‌تحرکی طولانی مدت، لازم است تمهیدات لازم برای بیماران لحاظ شود تا از بروز بیماری کشنده جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Relative Frequency of Pulmonary Embolism and Common Risk Factors in Patients with Pulmonary Embolism (PE) Referring to Emergency Department of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, in Year 2017

نویسندگان [English]

 • Azam Teimouri 1
 • Seyed Erfan Majidi 2
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Pulmonary embolism (PE) is one of the common diseases of the internal emergency; so, recognizing the risk factors of PE to prevent the disease and its complications can be helpful. In this study, we decided to evaluate the relative frequency of this disease and its common risk factors in patients referred to the emergency department of Alzahra hospital, Isfahan, Iran, during the year 2017.Methods: In this cross-sectional descriptive-analytic study, the statistical population consisted of all patients referring to the internal emergency department of Alzahra hospital in 2017. The data were analyzed using chi-square and independent t statistical tests via SPSS software.Findings: In 2017, 103 of 53,660 people referred to emergency department (0.2%) were diagnosed with definite PE. The most common risk factor in patients was a history of inactivity during the last 30 days.Conclusion: In this study, among the risk factors of PE, the highest relative incidence was of inactivation during the last month before admission. It can be concluded that in cases with long-term inactivity, it is necessary to take some special cares to prevent lethal diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk Factors
 • Pulmonary Thromboembolism
 • Prevalence
 1. Merrigan JM, Piazza G, Lynm C, Livingston EH. JAMA patient page. Pulmonary embolism. JAMA 2013; 309(5): 504.
 2. Ouellette DR, Harrington A, Kamangar N. Pulmonary Embolism: Practice Essentials, Background, Anatomy [Online]. [cited 2019 Feb 26]; Available from: URL: https://emedicine.medscape.com/article/300901-overview
 3. Piazza G, Goldhaber SZ. Acute pulmonary embolism: Part I: Epidemiology and diagnosis. Circulation 2006; 114(2): e28-e32.
 4. Segal JB, Brotman DJ, Necochea AJ, Emadi A, Samal L, Wilson LM, et al. Predictive value of factor V Leiden and prothrombin G20210A in adults with venous thromboembolism and in family members of those with a mutation: A systematic review. JAMA 2009; 301(23): 2472-85.
 5. Marchiori A, Mosena L, Prins MH, Prandoni P. The risk of recurrent venous thromboembolism among heterozygous carriers of factor V Leiden or prothrombin G20210A mutation. A systematic review of prospective studies. Haematologica 2007; 92(8): 1107-14.
 6. Wu O, Robertson L, Langhorne P, Twaddle S, Lowe GD, Clark P, et al. Oral contraceptives, hormone replacement therapy, thrombophilias and risk of venous thromboembolism: a systematic review. The Thrombosis: Risk and Economic Assessment of Thrombophilia Screening (TREATS) Study. Thromb Haemost 2005; 94(1): 17-25.
 7. Beckman MG, Hooper WC, Critchley SE, Ortel TL. Venous thromboembolism: A public health concern. Am J Prev Med 2010; 38(4 Suppl): S495-S501.
 8. Andersson T, Soderberg S. Incidence of acute pulmonary embolism, related comorbidities and survival; analysis of a Swedish national cohort. BMC Cardiovasc Disord 2017; 17(1): 155.
 9. Shigeta A, Tanabe N, Shimizu H, Hoshino S, Maruoka M, Sakao S, et al. Gender differences in chronic thromboembolic pulmonary hypertension in Japan. Circ J 2008; 72(12): 2069-74.
 10. Cushman M, Tsai AW, White RH, Heckbert SR, Rosamond WD, Enright P, et al. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism in two cohorts: the longitudinal investigation of thromboembolism etiology. Am J Med 2004; 117(1): 19-25.
 11. Goldhaber SZ, Savage DD, Garrison RJ, Castelli WP, Kannel WB, McNamara PM, et al. Risk factors for pulmonary embolism. The Framingham Study. Am J Med 1983; 74(6): 1023-8.
 12. Perez-Rodriguez E, Jimenez D, Diaz G, Perez-Walton I, Luque M, Guillen C, et al. Incidence of air travel-related pulmonary embolism at the Madrid-Barajas airport. Arch Intern Med 2003; 163(22): 2766-70.
 13. Anderson FA, Jr., Wheeler HB, Goldberg RJ, Hosmer DW, Patwardhan NA, Jovanovic B, et al. A population-based perspective of the hospital incidence and case-fatality rates of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. The Worcester DVT Study. Arch Intern Med 1991; 151(5): 933-8.
 14. Goldhaber SZ, Grodstein F, Stampfer MJ, Manson JE, Colditz GA, Speizer FE, et al. A prospective study of risk factors for pulmonary embolism in women. JAMA 1997; 277(8): 642-5.
 15. Heit JA, Silverstein MD, Mohr DN, Petterson TM, O'Fallon WM, Melton LJ 3rd. Risk factors for deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a population-based case-control study. Arch Intern Med 2000; 160(6): 809-15.