نویسنده = حمید بیگدلیان
پی‌گیری طولانی مدت استنت‌گذاری مسیر خروجی بطن راست در مقابل شانت Blalock Taussig (BT) پس از جراحی کامل تترالوژی فالوت

دوره 38، شماره 574، خرداد و تیر 1399، صفحه 296-302

10.22122/jims.v38i574.12483

مهدی قادریان؛ حمید بیگدلیان؛ محمد رضا صبری؛ علیرضا احمدی؛ بهار دهقان؛ چهره مهدوی؛ هلا بوسو