نویسنده = محمد آزاد ماجدی
تأثیر کلونیدین خوراکی قبل از عمل بر روی درد شانه در کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک با بیهوشی عمومی

دوره 37، شماره 545، آذر و دی 1398، صفحه 1129-1135

10.22122/jims.v37i545.11902

شهریار صانع؛ محمد آزاد ماجدی؛ میترا گل‌محمدی؛ محمد عابدینی؛ رحمان عباسی‌وش


مقایسه‌ی تأثیر تزریق کریستالوئید وریدی با حجم‌های متفاوت بر روی تهوع و استفراغ بعد از عمل در کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک با بیهوشی عمومی

دوره 37، شماره 532، مرداد و شهریور 1398، صفحه 714-720

10.22122/jims.v37i532.11517

محمد آزاد ماجدی؛ رحمان عباسی‌وش؛ شهریار صانع؛ علیرضا ماهوری؛ علی‌اکبر نصیری؛ پونه منفرد