نویسنده = محمد صادق رضائی
تشخیص انتروباکترهای تولید کننده بتالاکتاماز با طیف گسترده و کارباپنماز در نمونه های بالینی : مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.48305/jims.2022.41138.1194

گلنار رحیم زاده؛ محمد صادق رضائی


بررسی تأثیر باکتریوفاژها علیه عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم منفی در شرایط In Vivo: مطالعه‌ی مروری سیستماتیک

دوره 37، شماره 524، خرداد و تیر 1398، صفحه 427-434

10.22122/jims.v37i524.11601

گلنار رحیم‌زاده؛ فرشته فرشیدی؛ محمد صادق رضائی؛ شقایق رضائی