نویسنده = محمدجواد یزدان‌پناه
اثر افزوده‌ی سیپروفلوکساسین 2 درصد به صورت موضعی بر تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستی

دوره 38، شماره 571، خرداد و تیر 1399، صفحه 245-251

10.22122/jims.v38i571.12789

محمدجواد یزدان‌پناه؛ نغمه زابلی‌نژاد؛ الهه اندخشیده؛ وحید مشایخی قویونلو؛ امید رجبی


بررسی اثر درمانی تزریق داخل ضایعه‌ی نیمودیپین در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی مقاوم به یک دوره‌ی درمان با آنتی‌موان داخل ضایعه

دوره 37، شماره 544، مهر و آبان 1398، صفحه 1112-1116

10.22122/jims.v37i544.12256

محمدجواد یزدان‌پناه؛ وحید مشایخی؛ نگار مروت‌دار؛ سپیده الیاسی؛ زینب معمارزاده؛ مرضیه پیشگوی