کلیدواژه‌ها = ناپایداری ژنومی
اهمیت بررسی ناپایداری‌های ژنومی در درمان‌های مبتنی بر سلو‌ل‌های بنیادی

دوره 34، شماره 383، مرداد و شهریور 1395، صفحه 572-579

اکرم علیزاده؛ ثریا قاسمی


TERRA و بیماری‌های انسانی مرتبط با آن

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 522-535

سپیده دشتی؛ مجید خیراللهی