کلیدواژه‌ها = همودینامیک
مقایسه‌ی تأثیر فنتانیل و دکسمدتومیدین بر تغییرات همودینامیک در بیماران تحت جراحی استریوتاکسی

دوره 40، شماره 659، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 48-54

10.48305/jims.2022.16288

مهرداد مسعودی فر؛ مینا فروغی؛ سید تقی هاشمی


تأثیر تجویز ترانگزامیک اسید وریدی بر خونریزی و رضایت جراحی حین عمل ماستوئیدکتومی

دوره 34، شماره 415، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1653-1659

امید آقاداودی؛ میلاد بنکدار هاشمی؛ حمید هاشم‌پور


بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز دزهای متفاوت لابتالول وریدی قبل از القای بیهوشی بر پاسخ قلبی- عروقی بعد از لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه

دوره 34، شماره 393، مهر و آبان 1395، صفحه 893-900

عظیم هنرمند؛ محمدرضا صفوی؛ نیلوفر کیانی؛ نینا کیانی؛ الناز کشاورزی