کلیدواژه‌ها = ممانتین
اثر دزهای پایین ممانتین بر سطح سرمی میانجی‌های التهابی در رت‌های وابسته به متادون

دوره 37، شماره 523، خرداد و تیر 1398، صفحه 392-399

10.22122/jims.v37i523.11683

بهاره مرتضوی؛ زویا طاهر گورابی؛ امید مهرپور؛ میترا مودی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز داروهای ممانتین و پیراستام بر شدت آفازی متعاقب سکته‌ی مغزی

دوره 33، شماره 355، آذر و دی 1394، صفحه 1752-1757

فریبرز خوروش؛ مجید قاسمی؛ مرضیه نادری؛ امید میرمسیب


مقایسه‌ی تأثیر ممانتین و سدیم والپروات در پیش‌گیری از میگرن مزمن و دوره‌ای

دوره 33، شماره 343، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1157-1167

عباس قربانی؛ وحید شایگان‌نژاد؛ یوسف عارفی؛ بهناز انصاری