کلیدواژه‌ها = کرانیوتومی
مقایسه‌ی تأثیر وانکومایسین و سفازولین در پیشگیری از عفونت زخم پس از جراحی کرانیوتومی الکتیو

دوره 41، شماره 712، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 180-187

10.48305/jims.v41.i712.0180

رسول محمدی؛ مسیح صبوری؛ همایون تابش؛ مهدی شفیعی؛ لیلی دهقانی؛ علیرضا قائد امینی؛ حسین قائدامینی