کلیدواژه‌ها = دلیریوم
بررسی ارتباط بین میانگین فشار شریانی طی پمپ قلبی- ریوی و بروز دلیریوم بعد از عمل بای‌پس عروق کرونر

دوره 35، شماره 449، آذر و دی 1396، صفحه 1358-1363

کیوان باقری؛ عظیم هنرمند؛ سید جمال‌الدین حسینی موسی


بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی ابزار غربالگری دلیریوم در تشخیص آن در واحدهای مراقبت ویژه

دوره 34، شماره 383، مرداد و شهریور 1395، صفحه 536-546

مهدیه ترشیزی؛ داود حکمت‌پو؛ محمدرضا شعربافچی؛ حمید افشار؛ محمدمهدی آیتی