بررسی ارتباط بین میانگین فشار شریانی طی پمپ قلبی- ریوی و بروز دلیریوم بعد از عمل بای‌پس عروق کرونر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با وجود بهبود نتایج بعد از عمل‌های قلبی، دلیریوم یک عارضه‌ی نورولوژیک شایع بعد از جراحی قلبی می‌باشد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین دلیریوم بعد از عمل با میانگین فشار شریانی طی پمپ قلبی- ریوی در بیماران کاندیدای بای‌پس عروق کرونر انجام شد.روش‌ها: در مجموع، 100 بیمار بستری کاندیدای بای‌پس عروق قلبی قبل و بعد از جراحی مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور بررسی ارتباط بین میانگین فشار شریانی و بروز دلیریوم، داده‌ها در بازه‌های قبل، حین و بعد از عمل جمع‌آوری شدند. بیماران با استفاده از آزمون کوتاه وضعیت ذهنی ارزیابی شدند.یافته‌ها: دلیریوم قبل از عمل در 34 بیمار (34 درصد) یافت شد. همچنین، از 100 بیماری که تحت عمل بای‌پس عروق قلبی گرفتند، 74 بیمار (74 درصد) بیمار به دلیریوم بعد از عمل مبتلا شدند. ارتباط مثبت معنی‌داری بین امتیاز کل آزمون کوتاه وضعیت ذهنی و میانگین فشار شریانی طی پمپ قلبی- ریوی وجود داشت (020/0 = P و 220/0+ = r). همچنین، ارتباط معنی‌داری بین امتیاز کل آزمون کوتاه وضعیت ذهنی و درصد اشباع اکسیژن وجود داشت (030/0 = P و 290/0+ = r).نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر، ارتباط‌هایی بین بروز دلیریوم بعد از عمل و میانگین فشار شریانی و اشباع اکسیژن خون طی پمپ قلبی- ریوی را پیشنهاد می‌کند. حفظ میانگین فشار شریانی و اشباع اکسیژن خون در سطوح فیزیولوژیک طی پمپ قلبی- ریوی، ممکن است با میزان کمتر دلیریوم زودرس بعد از عمل و اختلال شناختی در ارتباط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of Mean Arterial Pressure during Cardiopulmonary Pump and Incidence of Delirium after Coronary Artery Bypass Graft Surgery

نویسندگان [English]

 • Keyvan Bagheri 1
 • Azim Honarmand 2
 • Seyed Jamaleddin Hosseini-Moosa 3
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine, Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Despite improved outcomes after cardiac operations, delirium is a common neurologic complication after cardiac surgery. In this study, we aimed to investigate the association of postoperative delirium and mean arterial pressure (MAP) during cardiopulmonary pump in patients after coronary artery bypass graft (CABG).Methods: 100 inpatients submitted to coronary artery bypass graft were evaluated prior to and after surgery. In order to investigate the association between mean arterial pressure and incidence of delirium, data were collected at pre intra, and postoperative periods. The patients were examined for delirium using Mini-Mental State Examination (MMSE).Findings: Preoperative delirium was detected in 34 patients (34%) and 74 patients (74%) had postoperative delirium. There was a significant positive correlation between total score of MMSE and mean arterial pressure during cardiopulmonary pump (r = +0.22, P = 0.02). Furthermore, there was a significant correlation between total score of MMSE and O2 saturation (r = +0.22, P = 0.03).Conclusion: Present study suggests associations between incidence of postoperative delirium and mean arterial pressure and O2 saturation during cardiopulmonary pump. Maintaining mean arterial pressure and O2 saturation of blood at physiologic levels during cardiopulmonary pump may be associated with less early postoperative delirium and cognitive dysfunction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronary Artery Bypass Grafting
 • Delirium
 • Mean arterial pressure
 1. Deppe AC, Weber C, Liakopoulos OJ, Zeriouh M, Slottosch I, Scherner M, et al. Preoperative intra-aortic balloon pump use in high-risk patients prior to coronary artery bypass graft surgery decreases the risk for morbidity and mortality-A meta-analysis of 9,212 patients. J Card Surg 2017; 32(3): 177-85.
 2. Arumugam S, El-Menyar A, Al-Hassani A, Strandvik G, Asim M, Mekkodithal A, et al. Delirium in the intensive care unit. J Emerg Trauma Shock 2017; 10(1): 37-46.
 3. Crocker E, Beggs T, Hassan A, Denault A, Lamarche Y, Bagshaw S, et al. Long-term effects of postoperative delirium in patients undergoing cardiac operation: A systematic review. Ann Thorac Surg 2016; 102(4): 1391-9.
 4. Horacek R, Krnacova B, Prasko J, Latalova K. Delirium as a complication of the surgical intensive care. Neuropsychiatr Dis Treat 2016; 12: 2425-34.
 5. Kanova M, Sklienka P, Roman K, Burda M, Janoutova J. Incidence and risk factors for delirium development in ICU patients - a prospective observational study. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2017; 161(2): 187-96.
 6. Modabernia M, Forghan parast K, Khalkhali S, Najafi K. Delirium in CCU. J Guilan Univ Med Sci 2002; 11(41): 1-6. [In Persian].
 7. Siepe M, Pfeiffer T, Gieringer A, Zemann S, Benk C, Schlensak C, et al. Increased systemic perfusion pressure during cardiopulmonary bypass is associated with less early postoperative cognitive dysfunction and delirium. Eur J Cardiothorac Surg 2011; 40(1): 200-7.
 8. Seyedian M, Falah M, Nourouzian M, Nejat S, Delavar A, Ghasemzadeh Ha. Validity of the Farsi version of mini-mental state examination. J Med Counc I R Iran 2008; 25(4): 408-14. [In Persian].
 9. Lopez MG, Pandharipande P, Morse J, Shotwell MS, Milne GL, Pretorius M, et al. Intraoperative cerebral oxygenation, oxidative injury, and delirium following cardiac surgery. Free Radic Biol Med 2017; 103: 192-8.
 10. Li HC, Chen YS, Chiu MJ, Fu MC, Huang GH, Chen CC. Delirium, subsyndromal delirium, and cognitive changes in individuals undergoing elective coronary artery bypass graft surgery. J Cardiovasc Nurs 2015; 30(4): 340-5.