کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
رضایت شغلی پرسنل مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان و عوامل مؤثر بر آن در سال‌های 97-1396

دوره 38، شماره 565، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 99-106

10.22122/jims.v38i565.12456

علیرضا صفاییان؛ شادی جهانبخشی؛ سید محمد فاطمی؛ فیروزه عباسی


بررسی ارتباط بین تیپ شخصیتی و تعهد سازمانی و میزان رضایت کارکنان کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 37، شماره 531، مرداد و شهریور 1398، صفحه 687-694

10.22122/jims.v37i531.10639

لیلی الله‌بخشیان فارسانی؛ غزل تقی‌خانی؛ معصومه لطیفی؛ مژگان اسداللهی‌نژاد؛ آسیه مقامی مهر